ALV 2014 -1

Reeds in januari heeft het bestuur een aantal voorstellen aan de leden voorgelegd. Dit ging om; 1)  een aanpassing van het wedstrijdreglement inzake de verplichting aan een minimaal aantal wedstrijden per jaar deel te nemen en 2) een wijziging in de tarifering van de wedstrijden nl. de bijdrage vast te stellen naar de werkelijke kosten die op de desbetreffende baan gemaakt zouden worden.

Deze voorstellen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 maart j.l. opnieuw voorgelegd en besproken. Na een brede en constructieve discussie heeft de vergadering met een duidelijke meerderheid besloten deze voorstellen niet over te nemen. Dit betekent dat de tot dusverre geldende regels m.b.t. bovengenoemde zaken voor het zojuist aangevangen seizoen ongewijzigd van kracht blijven.

De enige wijziging in het wedstrijdreglement betreft de regel dat voor het seizoen 2014 maximaal 7 scores van de 10 te spelen wedstrijden meetellen voor zowel het POTY- als het Par/Birdie- klassement.

27 maart 2014

Namens het Bestuur,

Alphons Böggemann, voorzitter